Na podzim otevřela společnost PIAS Suchdol a. s. novou odchovnu prasat. Nová stáj v Miskovicích je rozdělena do dvou částí, pro dochov selat a pro výkrm. Sekce pro dochov selat má kapacitu 2112 zvířat ve 12 sekcích. Každá sekce je rozdělena na 8 samostatných kotců s plastovými rošty Big Dutchman se zinkovanými pásnicemi....

Součástí kotců jsou elektrické výhřevné desky s regulací. Technologii krmení od firmy Big Dutchman představuje kompletní automatické mokré senzorové krmení – systém Hydro Air, které umožňuje krmit mokrým krmením o vyšší sušině. Technologie ventilace je podtlaková, elektronicky řízená s plynulou regulací. Součástí technologie je celoperforovaný zateplený strop Diff Air.

Generálním dodavatelem stavby byla společnost BD Tech Praha.

 

Kombinovaná výroba

Zemědělská společnost PIAS Suchdol provozuje klasickou zemědělskou výrobu se zastoupením rostlinné i živočišné výroby, přičemž se v živočišné podařilo zachovat jak chov skotu, tak chov prasat. Výměra činí 3250 hektarů, převážně orné půdy, pouze 80 hektarů tvoří louky.

Na polích najdeme tržní i krmné plodiny pro vlastní spotřebu. Roční produkce obilovin dosahuje kolem deseti tisíc tun, které jsou všechny ošetřeny na posklizňové lince a uskladněny. Kolem dvou tisíc tun se zpracuje ve výrobně krmných směsí pro vlastní spotřebu, zbytek je prodán zpracovatelům. Posklizňovou linkou a uskladněním v sile s celkovou kapacitou 9500 tun prochází i řepka z pěti set hektarů. Na přibližně 350 hektarech roste cukrovka a zbytek jsou krmné plodiny.

Rostlinná výroba disponuje širokou mechanizační základnou včetně nově vybudovaných dílen. Například sklizeň cukrovky je zajišťována vlastním sklizečem  Holmer, o sklizeň zrnin se postará pět široko-záběrových sklízecích mlátiček a práci na poli zvládne několik silných traktorů s odpovídající závěsnou technikou. Většina půdy je orána, ale na části je používána i technologie dlátového hloubkového kypření. Důležité je, že podnik díky stlaným provozům produkuje dostatek hnoje, takže se spolu s ponechanými rostlinnými zbytky po sklizni vrací dostatek organické hmoty do půdy.

Ve stájích nalezneme 600 dojných krav holštýnského skotu s uzavřeným obratem stáda. Jalovičky slouží k obnově stáda  a  telata býčků  jsou prodány.   V poslední době se investovalo do uskladnění velkoobjemových krmiv a postavilo se osm nových silážních boxů k uložení vojtěškové, travní senáže a silážní kukuřice.

Celkem ve firmě pracuje 80 lidí. Jak nám řekl ředitel společnosti ing. Milan Vízner, snaží se zaměstnance odpovídajícím způsobem motivovat a odměňovat. Ovšem v posledních letech je stále větším problémem sehnat kvalitní kvalifikované zaměstnance, kteří  budou zvládat odpovídajícím způsobem nové  moderní technologie a v neposlední míře budou ochotni se přizpůsobit sezonnosti zemědělské výroby

Investice do prasat

Před dvanácti lety začal podnik ve větší míře investovat do chovu prasat. Sice jde o problémový obor s obtížnou rentabilitou, ale podle vedení podniku chov prasat zde měl svou tradici, ale je třeba ho dělat na moderních konkurenceschopných technologiích.   Investice směřují ke zlepšení stájového prostředí, splňující současné podmínky chovu prasat dané Evropskou unií, tzv. welfare  a zvyšují efektivnost a rentabilitu. Dnes jsou všechny stáje pro všechny kategorie prasat přestavěny nebo nově zbudovány.

V první etapě byla postavena nová porodna včetně jalovárny a březárny pro 280 prasnic. Následovala výstavba stáje pro výkrm, sestávající ze šesti sekcí, každé pro 312 zvířat. Jako nezbytné doplnění bylo postaveno kejdové hospodářství se separací a dlouhodobým uskladněním. Poslední fází se stala výstavba stáje pro dochov. Původní budova již byla na pokraji existence, tak padlo rozhodnutí vystavět zcela novou stáj dochovu, na kterou jsou připojeny další dvě sekce pro rozšíření ustájení výkrmu.

Všechny stáje jsou na podroštových kanálech, kterými kejda samospádem stéká do centrální jímky. Následně se kejda separuje a je přečerpávána do dvou velkokapacitních jímek lagunového typu s celkovým objemem 9000 metrů kubických. Obě jímky jsou zakryté plovoucí folií, čímž se snížil zápach.


Moderní stáj

Nová dochovna má kapacitu 2112 kusů. Celá stavba je na betonových vanách na kejdu se „špuntovým“ systémem. Na podlahách jsou plastové rošty, v sekcích pro nejmenší selata s elektricky vyhřívanými topnými deskami s regulací teploty. Větrání je zajištěno stropem s technologií Diff Air, kdy vzduch prostupuje z půdního prostoru perforovaným profilovým plastem v půdním prostoru a propadává do stáje. Ventilátor odsává vzduch stropem a odvádí jej do izolovaného půdního kanálu, který odvádí vzduch do jednoho štítu na kterém je umístěna soustava odsávacích ventilátorů. Tento systém může být v budoucnu osazen odlučovačem čpavku a čističkou vzduchu.

Stáj je tvořena pozinkovanou ocelovou konstrukcí s opláštěním zateplovacími PUR panely, které jsou na vnitřní straně opatřeny plastovými deskami na ochranu před agresivním prostředím.

Jak nám řekl ing. Vízner, jedním z hlavních zadání, které bylo při výběrovém řízení na generálního dodavatele, byla technologie krmení, kromě dodržení projektové dokumentace. Jde o technologii mokrého krmení s vyšším obsahem sušiny, který systém Hydro Air splňoval.  Toto krmení je určeno pro odchov selat s hmotností 6 – 40 kg, přičemž je doporučován pro větší skupiny od 1000 selat. Příprava krmných směsí je možná až ze 40 různých komponent a krmivo může být připravováno pro více ventilů. Díky kompaktní konstrukci může být Hydro Air instalován do velmi malých přípraven krmiva, což je další výhoda ve srovnání s tradičními systémy tekutého krmení.

Senzorové krmné systémy získávají v odchovu selat více a více na významu. Takové systémy umožňují podávání malých a čerstvých dávek několikrát za den a tím minimalizují riziko infekce a průjmů. Mimo to ještě pomáhají redukovat případný pokles denního váhového přírůstku po odstavu. Protože HydroAir dovoluje přípravu a distribuci velmi malých krmných porcí, je ideálně vhodný pro opakovanou dodávku čerstvých porcí několikrát za den. Velmi důležitá je schopnost přesně přizpůsobit krmnou směs nutričním požadavkům selat, dodávat teplou krmnou kaši a umožňovat postupnou změnu krmných směsí (fázové krmení). Praxe potvrzuje, že spotřeba krmiva (hlavně v prvních dnech po odstavu) je mnohem vyšší, pokud je tekuté krmení podáváno teplé. HydroAir umožňuje teplotu krmiva přizpůsobovat věku selat podle krmné křivky. Protože je krmivo dopravováno pomocí tlakového vzduchu, vydávkuje se vše a v krmném potrubí nezůstávají zbytky.

Optimální hygienické podmínky jsou základním požadavkem pro vysoký příjem krmiva a dobrou konverzi krmiva. Krmivo je dopravováno do koryta tlakovým vzduchem a zde absolutně bezezbytkově vydávkováno. To znamená, že krmné potrubí je kompletně vyprázdněno a tím jsou zajištěny vynikající hygienické podmínky.

Text a foto Vladimír PÍCHA