REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

společnosti BD Tech s.r.o.

se sídlem Lohenická 607, Praha 9-Vinoř, 190 17

IČ: 250 60 198

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46187

 

1.  Úvodní ustanovení

1.         Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a obsahuje nezbytné informace ohledně způsobu uplatnění a vyřízení reklamace (práva kupujícího z vadného plnění, příp. ze záruky za jakost; dále jen „reklamace“).  

 

2.         Pro účely tohoto reklamačního řádu, mají níže uvedené pojmy následující význam: 

 

Prodávající

  • společnost BD Tech s.r.o., se sídlem Lohenická 607, Praha 9-Vinoř, 190 17,  IČ: 250 60 198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46187.

 

Kupující

  • každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (spotřebitel),
  • podnikatel[1], kdy je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (podnikatel-spotřebitel).

 

3.         Tento reklamační řád upravuje způsob uplatnění a vyřízení reklamace učiněné kupujícím  (tj. spotřebitelem a podnikatelem-spotřebitelem) a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené kupujícím ve všech provozovnách prodávajícího na území České republiky.

 

2.  Odpovědnost za vady

1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že od něj zakoupené zboží je při převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti uvedené prodávajícím, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití takového zboží uvádí, nebo pro který se zboží obvykle používá.

 

2.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato doba bude prodávajícím uvedena v dokladu o prodeji, případně v záručním listě. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se odpovědnost za vady nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

3.      Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady zboží.

 

4.      Odpovědnost za vady se nevztahuje zejména na vady vzniklé:

a)      nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací,

b)      obsluhou v rozporu s návodem k použití nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá,

c)      mechanickým poškozením zboží (pádem, nárazem),

d)     používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem,

e)      opotřebením zboží vzniklým jeho běžným používáním,

f)       jakoukoli úpravou zboží kupujícím či třetí osobou,

g)      přepětím, elektrickým výbojem či živelnou událostí (zaplavení, blesk, povětrnostní vlivy atd.).

 

5.      Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

 

3.  Způsob uplatnění reklamace 

1.      Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 2., bod 1. tohoto reklamačního řádu, má kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.      Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě, má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

3.      Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměření době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

 

4.      Při vyřizování reklamace zboží slevou prodávající přihlédne k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení a možnostech dalšího využití zboží. O slevě rozhodne prodávající po dohodě s kupujícím. Jakmile byla na konkrétní vadu sleva poskytnuta, nelze již pro tutéž vadu zboží reklamovat.

 

5.      Reklamaci lze uplatnit jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené v provozovně prodávajícího.

 

6.      Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat, kdy zboží u prodávajícího zakoupil (např. předložením záručního listu či dokladem o zaplacení).  Kupující je povinen dále předložit vadné zboží včetně příslušenství (např. baterie, kabely atd.) a případně další podklady vyžádané prodávajícím. Pokud kupující zboží či jiné podklady nepředloží ihned při uplatnění reklamace, běh lhůty pro vyřízení reklamace (viz bod 4., bod 1.) bude pozastaven do doby jejich řádného předložení. Pokud bylo zboží již v minulosti reklamováno, je nutné doložit i doklad o takové reklamaci.

 

7.      Reklamaci lze učinit v provozovně prodávajícího, poštou či jinou přepravní službou. Pokud je reklamované zboží prodávajícímu zasíláno poštou/přepravní službou musí být řádně zabaleno a zabezpečeno, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození. Balík musí být řádně označen nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopie dokladu prokazující datum jeho koupě, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa) a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

8.      Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

 

9.      Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, s výjimkou situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

 

4.  Lhůta pro vyřízení reklamace

1.      Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží projeví.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Tato 30 denní lhůta neplatí u kupujícího-podnikatele. Cílem prodávajícího však je vyřídit reklamaci vždy co nejdříve ke spokojenosti kupujícího.

 

5.  Náklady reklamace

1.    Je-li reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (tzn. nákladů v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží) spojených s uplatněním jeho práva. Kupující je povinen prokázat výše takových nákladů.

 

6.  Vyzvednutí reklamovaného zboží

1.    Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 30 dní ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč za den.

 

2.    Nevyzvedne-li si kupující zboží do 2 měsíců, ode dne kdy byl povinen si jej vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Prodávající kupujícího o zamýšleném prodeji vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou 15 denní lhůtu k vyzvednutí zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží, je prodávající oprávněn jej prodat způsobem dle svého uvážení. Po prodeji náleží kupujícímu výtěžek z prodeje, ze kterého prodávající odečte cenu opravy, poplatku za uskladnění a náklady na prodej zboží. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

 

 

 

7.  Závěrečná ustanovení

1.    Tento reklamační řád se nevztahuje na zboží, které kupující obdržel od prodávajícího bezúplatně. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat žádná práva spotřebitele dle platné legislativy.

 

2.    Tento reklamační řád je platný pro všechny provozovny prodávajícího a pro e-shop.

 

3.    Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 1.1.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu.

 

     [1] Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.